Co umí Včeličky...

Ve třídě včeliček je dbáno na sebeobsluhu dětí a získání primárních hygienických i společenských návyků. V průběhu září si společně s dětmi vytvoříme pravidla, která se budou týkat vzájemných vztahů, chování ve třídě a při pobytu venku. Tato pravidla si budeme neustále připomínat a dodržovat po celý školní rok. Pravidla třídy jsou zpracovaná a umístěná na síti a dveřích pro okamžité používání a zrakové vnímání dětí. Při činnostech využíváme nejvíce skupinových forem. Individuální a frontální formy budeme využívat dle dané situace. Zaměříme se na všestranný rozvoj dětí v rámci kognitivního, emocionálního, tělesného a sociálního vývoje. Děti se budou dělit do skupin motivací (písničkou, básničkou, hádankou…), budeme se snažit uspokojit všechny děti pomocí různorodého výběru činností.

Hlavní záměr:

 • Rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči svému okolí, ostatním lidem, člověku a jeho práci, rodině, přírodě a tradicím.
 • Uvědomění si nutnosti ochrany přírodního prostředí, chápání a vnímání svého chování i chování okolí.
 • Vytvoření vztahu k přírodě, vidění krásy a změn průběhu celého roku.
 • Respektování potřeb dítěte, umožnění zkoumání a objevování.
 • Zajištění bezpečí dětí po stránce fyzické i duševní

MRAVNÍ A CITOVÝ VÝVOJ:

 • upevňovat u dětí pocit bezpečí a jistoty
 • rozvíjet přiměřené sebevědomí s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem
 • rozvíjet samostatnost
 • postupně dodržovat základní pravidla chování a jednání: neubližovat si navzájem, umět navázat kontakt s ostatními dětmi, podporovat vznik dětských přátelství, dodržovat zdvořilostní návyky, upevňovat vztah k rodičům a sourozencům, dbát na bezpečnost

ROZUMOVÝ VÝVOJ:

 • samostatně se představit ostatním, vědět, kde bydlí, znát jména svých rodinných příslušníků a kamarádů v MŠ
 • zapamatovat si svoji značku
 • přednášet básničku za pomocí 2. osoby, později samostatně
 • reagovat na podněty: na, v, do
 • rozlišovat velký, malý, všechny, žádný
 • přiřazovat a porovnávat počet 1 a 2
 • s pomocí reprodukovat krátký děj

ESTETICKÝ ROZVOJ:

 • důsledně vést dítě k dokončení práce
 • spontánně kreslit podle fantazie
 • zvládnout krouživý pohyb rukou při modelování koule a modelování válečku mezi dlaněmi, vyrábět jednoduché výrobky (misky)

TĚLESNÝ VÝVOJ:

 • skok snožmo do dálky z místa
 • koulet a házet míčem v určeném směru při správném nápřahu a mrštění paže horním obloukem
 • správně držet a používat lžíci, hrneček a tužku