Zápis do MŠ

25. 3. 2022 - Pokyny k zápisu

K zápisu do MŠ v období od 2. do 13. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  v termínu 22. 6. 2022

 Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 13 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування по 22 липня 2022 року.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 13 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja po 22 lypnja 2022 roku.

 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/23:

 

Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  1. Děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd s povinnou předškolní docházkou, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku.
  2. Děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (děti narozené do 31.8. 2019). 
  3. Děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd, které dovrší tří let v období od 1.9. 2022 do 31.12. 2022 v pořadí od nejstaršího. 
  4. Děti s trvalým pobytem mimo obec Horní Újezd a mají v MŠ sourozence, který bude MŠ navštěvovat po celý školní rok 2022/2023. 
  5. Děti s trvalým bydlištěm v obci Horní Újezd, které dosáhnou věku tří let v období od 1.1. 2023 do 31.8. 2023.
  6. Děti s trvalým pobytem mimo obec Horní Újezd budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší až do naplnění kapacity mateřské školy. 

Povinnost předškolního vzdělávání: Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních dětí povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). 

Povinnost očkování se nevztahuje na dítě, které je v povinném vzdělávání!

 

Horní Újezd, dne 25.3. 2022 Ludmila Juzová, ředitelka MŠ Horní Újezd

 

25. 3. 2022 - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

/soubory/formular-zadost-.pdf