Zápis do MŠ

1. 3. 2024 -

 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/25:

 

Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

  1. Děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd s povinnou předškolní docházkou, které dovrší do 31. 8. 2024 pěti let věku.
  2. Děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (děti narozené do 31.8. 2021). 
  3. Děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd, které dovrší tří let v období od 1.9. 2024 do 31.12. 2024 v pořadí od nejstaršího. 
  4. Děti s trvalým pobytem mimo obec Horní Újezd a mají sourozence, který navštěvuje MŠ v denní docházce.
  5. Děti s trvalým bydlištěm v obci Horní Újezd, které dosáhnou věku tří let v období od 1.1. 2025 do 31.8. 2025.
  6. Děti s trvalým pobytem mimo obec Horní Újezd budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší až do naplnění kapacity mateřské školy. 

Povinnost předškolního vzdělávání: Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních dětí povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). 

Povinnost očkování se nevztahuje na dítě, které je v povinném vzdělávání!

 

Horní Újezd, dne 1. 3. 2024, Ludmila Juzová, ředitelka MŠ Horní Újezd

 

1. 3. 2024 - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

evidencni-list-vyjadreni-lekare