Co zvládá předškolák

Fyzický a pohybový vývoj

 • pohybuji se koordinovaně, obratně a zdatně (např. házím a chytám míč, udržím rovnováhu na jedné noze, běhám, skáču, v běžném prostředí se pohybuji bezpečně)
 • Zvládnu se svléknou i obléknout - umím zapínat i rozepínat malé knoflíčky, zavážu si tkaničky
 • Sám se najím, umím používat příbor, zvládnu si nalít pití, uklidit po sobě
 • umím zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (stříhám, kreslím, maluji, skládám papír, nalepuji, správně otáčím listy v knize)
 • zvládám činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku držím správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vedu stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluji, vybarvuji, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umím napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuji pravou a levou stranu, pravou i levou ruku

Citový vývoj

 • vystupuji samostatně, mám svůj názor, vyjadřuji souhlas i nesouhlas
 • projevuji se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • dodržuji dohodnutá pravidla

Komunikativní dovednosti

 • vyslovuji správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluvím ve větách, dovedu vyprávět příběh, popsat situaci 
 • mluvím většinou gramaticky správně 
 • rozumím většině slov a výrazů běžně užívaných
 • mám přiměřenou slovní zásobu, umím pojmenovat většinu toho, co je kolem mě
 • Umím se podepsat
 • spolupracuji ve skupině

Zrakové a sluchové vnímání

 • rozlišuji a porovnávám podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nacházím jejich společné a rozdílné znaky
 • složím slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuji zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • sluchově rozložím slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najdu rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • postřehnu změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)

Logické myšlení

 • orientuji se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnávám počet - více/méně (do 10ti)
 • rozpoznám základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • třídím, seskupuji a přiřazuji předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • rozumím časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)