Adaptační období

Vzdělávání dětí mladších tří let má svá specifika. Takto malé děti potřebují ke svému všestrannému vývoji co nejvíce smyslových vjemů. Dvouleté dítě se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžaduje opakování činností a určité rituály, které mu přináší pocit bezpečí. Zpravidla udrží pozornost jen krátkou dobu – je tedy nutné střídat aktivity a zaujmout jej vhodně zvolenými činnostmi, hrami a hračkami. Velmi důležitý je postupný, nenásilný adaptační proces, který je možno započít již před nástupem do MŠ – např. pomocí adaptačního odpoledne pro nové děti a jejich rodiče.

 • Mateřská škola zařazuje tyto děti do třídy pro mladší děti - Včeličky.
 • Tato třída pro nejmladší děti je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a didaktických pomůcek vhodných pro dvouleté děti, herní, relaxační a sportovní prvky jsou využívány vždy s ohledem k věku dětí.
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
 • Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
 • Vzdělávání je zpočátku zaměřeno na socializaci a prohlubování základů sebeobslužných činností a na poznávání nejbližšího okolí dítěte.
 • Individualizovaný přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou jsou samozřejmostí.

PRVNÍ DNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

 • počáteční tři měsíce se dítě seznamuje s novým prostředím, kamarády, zvyká si na nový režim, třídní pravidla - je vhodné prodlužovat dobu pobytu dítěte v mateřské škole postupně, pobyt dítěte rovnou na celý den je nepřiměřeně zatěžující

ADAPTAČNÍ PLÁN ÚSPĚŠNÉHO VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ:  (v současnosti z důvodu protiepidemiologických opatření probíhá individuálně po dohodě s rodiči)

PRVNÍ FÁZE: první den v MŠ za účasti rodičů - maximálně 1 hodina

DRUHÁ FÁZE: docházka dítěte v rozsahu 2 - 3 hodin samo nebo v přítomnosti rodičů

TŘETÍ FÁZE: dopolední docházka, odchod dítěte po obědě

ČTVRTÁ FÁZE: (pokud probíhá adaptace bez potíží) celodenní pobyt dítěte v MŠ Základem úspěšné adaptace dítěte je spolupráce rodičů s učitelkami na třídě, vždy záleží na individualitě dítěte. Učitelky mají dostatek zkušeností, aby rodičům doporučily nejvhodnější způsob postupu při adaptaci jejich dítěte.

 

Rady rodičům:

 • Snažte se zvládnout své emoce – rozlučte se krátce, s láskou, ale rozhodně. Nenechte se obměkčit.
 • Ujistěte dítě, kdy pro něho přijdete a svůj slib dodržte. Říkejte mu pravdu.
 • Vysvětlujte dítěti, že každý má své povinnosti – rodič práci, dítě školku.
 • Na školku se společně těšte a vyprávějte si, jak jste prožili den.
 • Komunikujte s učitelkou a sdělujte si důležité momenty z domova, můžeme tak vyjít vstříc pohodě dítěte.