GDPR

Obecná informace o zpracovávání osobních údajů


Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy, adresa Horní Újezd 143, 57001 Litomyšl, IČ 71003215 (dále jen "Škola") zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

Škola je správcem ( v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobnívh údajů.

Kontaktní údaje správce:

Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy

se sídlem: Horní Újezd 143, 57001 Litomyšl, telefon: 461 631 273

e-mail: ms.hu@seznam.cz

ID datové schránky: 55xxd32

Účel zpracovávání osobních údajů

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem výkonu předškolního vzdělávání podle příslušných zákonů na základě Vašich souhlasů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  • pro splnění právních povinností, které se na Školu vztahují (např. zápis a průběh předškolního vzdělávání)
  • pro plnění smlouvy mezi Školou a subjekty těchto osobních údajů např. dary
  • pro splnění úkolů ve veřejném zájmu, kterým je Škola pověřena (např. kontaktní údaje zákonných zástupců pro zajištění komunikace s nimi
  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů Školy, jako je ochrana osob a mejtku, ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů Školou)

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Škole udělena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů Školou nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou stále uchovány po dobu stanovenou platným

Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu de zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu bez výmaz, popřípadě omzezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě že nebudou souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Škola na základě povinnosti uložené ji obecným nařízením podle článku 37 odst. 7 GDPR jmenovala pověřence pro ochranu odobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Pověřenec pro ÚOOÚ Ing. Klára hudečková tel.: +420720073518 email: poverenec@litomysl.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinnosti vyplývajících ze školského zákona a salších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akci, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ

Pověřenec pro OÚ:

Pověřenec:

Ing. Klára Hudečková

tel.: +420 720073518

e-mail: poverenec@litomysl.cz

Bří Šťastných 1000

57001 Litomyšl

Osobní konzultace po telefonické domluvě.