Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Mateřské školy Horní Újezd,

platný od 1. 9. 2020 je k dispozici v MŠ.

 

STRAVNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Horní Újezd, Horní Újezd 143, 570 01 Litomyšl

CENA STRAVNÉHO:

  I.kategorie (3-6let) II.kategorie (7let, odklady ZŠ)
Celodenní  platba 39,- Kč 41,- Kč
Přesnídávka 9,- Kč 9,- Kč
Oběd 22,- Kč 24,- Kč
Odpolední  svačina 8,-Kč 8,-Kč
  1. Poplatky za stravné se hradí hotovostně a to k 1. dni stávajícího měsíce, v kanceláři vedoucí stravování. U rodičů, kteří neprovedou úhradu hotovostní, lze hradit stravné bezhotovostně, a to k 1. dni stávajícího měsíce. Vyúčtování záloh je prováděno na konce každého měsíce.
  2. Dítě zákonní zástupci přihlašují a odhlašují den předem, při náhlém onemocnění v daný den do 7 hodin u učitelky nebo pomocí SMS zprávy.
  3. Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze první den neplánované nemoci dítěte v zařízení, kdy nemůže být dodržena podmínka pro odhlášení. V tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu na jednotlivých třídách pouze v době od 11:30 do 12:00 hod. a to do vlastních jídlonosičů a nádob určených k přepravě stravy.
  4. Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte pomocí SMS zprávy, nebo osobně u učitelek. Neodhlášené obědy propadají a může za ně být účtována plná cena včetně provozních a ostatních nákladů.
  5. Po ukončení docházky dítěte do školy jsou zákonní zástupci povinni neprodleně vyrovnat platby za stravné a školné.
  6. Za veškeré údaje o způsobu platby a skladbě stravování zodpovídá vedoucí stravování školy. Školní jídelna poskytuje dětem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo. Pitný režim je zajištěn po dobu celého dne.

Bezpečnost a ochranu zdraví dětí zajišťují při stolování pedagogické pracovnice školy.