Úplata za školní stravování

Rozpis kalkulace mateřské školy celodenní strava dětí

 

                  Strávníci 3-6 let              Strávníci 7 let MŠ   

                                                                                               (Celodenní strava-odložená školní docházka)

svačina ranní                           8,- Kč                                                9,- Kč

oběd                                       17,- Kč                                             20,- Kč

svačina odpolední                    8,- Kč                                               8,- Kč

na nápoje                                 4,- Kč                                               4,- Kč

Celkem                                  37,- Kč                                             41,- Kč

 

  1. Všechny platby stravného probíhají v hotovosti, vždy v prvních dvou pracovních dnech v daném měsíci, přímo ve škole nebo bankovním převodem do 15. dne v měsíci (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.), jako záloha na daný měsíc na účet mateřské školy: Česká Spořitelna, č.ú.: 128 478 3389/0800. Vyúčtování záloh je prováděno na konce každého měsíce.
  2. Dítě zákonní zástupci přihlašují a odhlašují nejdéle den předem, při náhlém onemocnění v daný den do 7:00 hodin u učitelky nebo pomocí SMS zprávy na tel.: 721 561 406. Odpolední svačinu lze mimořádně odhlásit do 8:00 hodin daného dne, jinak svačinka propadá a její cena je do vyúčtování započítána.
  3. Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze první den neplánované nemoci dítěte v zařízení, kdy nemůže být dodržena podmínka pro odhlášení. V tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu na jednotlivých třídách pouze v době od 11:30 do 12:00 hod. a to do vlastních jídlonosičů a nádob určených k přepravě stravy.
  4. Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte pomocí SMS zprávy, nebo osobně u učitelek. Neodhlášené obědy propadají a může za ně být účtována plná cena včetně provozních a ostatních nákladů. Pokud dítě neodhlásíte ze stravování, bude strava odhlášena automaticky od druhého dne nepřítomnosti. Než se vrátíte do MŠ, musíte se minimálně den předem nahlásit, jinak nebudeme schopni stravu dítěti vydat, a tudíž ani dítě do MŠ nebudeme moci přijmout.
  5. Po ukončení docházky dítěte do školy jsou zákonní zástupci povinni neprodleně vyrovnat platby za stravné a školné.
  6. Za veškeré údaje o způsobu platby a skladbě stravování zodpovídá vedoucí stravování školy.

 

Bezpečnost a ochranu zdraví dětí zajišťují při stolování pedagogické pracovnice školy.