SOUČASNÉ PROJEKTY

1. 1. 2022 - Digitalizace – realizace investice 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy

publicita 

 Cílem aktivity je financovat vybavení škol moderními pomůckami rozvíjejícími informatické myšlení žáků. Nejedná se o klasické stolní počítače, projektory nebo síťové prvky, ale o vybavení nad rámec tohoto základního. Dalším cílem je vytvořit školní mobiliář přenosných elektronických zařízení, které je možné zapůjčovat žákům.

 

Součást projektu

Národní plán obnovy, komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Realizátor projektu

Evropská unie – Next generation EU
Národní plán obnovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Naše škola

Příjemce účelové dotace

Zahájení realizace projektu

  1. 1. 2022

Ukončení realizace projektu

  1. 12. 2022

Koordinátor v MŠ

Ludmila Juzová

Cíl projektu

Cílem projektu je vybavit školu digitálními pomůckami podporujícími rozvoj informatického myšlení u žáků. Dále vytvořit školní mobiliář přenosných elektronických zařízení, které je možné zapůjčovat žákům.

VÝŠE PODPORY – 35 200,00Kč

 

Mateřská škola z projektu zakoupila tablet a systém pedagogické diagnostiky pro učitele mateřských škol, rozvojové nástroje pro děti v předškolním a mladším školním věku, digitální mikroskop, velkou sadu pomůcek Albi (tužky a knížky), dětský nahrávací mikrofon a mobilní telefon na QR čtečku a propojení s mikroskopem.

 

1. 9. 2022 - Šablony JAK – Personální podpora- Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy

 

  

Projekt je zaměřen na personální podporu škol, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit...

 

 
Číslo projektu CZ.02.02.xx/00/22_002/0000025
Realizátor projektu Evropská unie
Evropské strukturální a investiční fondy
OP JAK  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Naše škola Příjemce dotace na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu
Zahájení realizace projektu 1. 9. 2022
Ukončení realizace projektu 31. 8. 2025
Koordinátor v MŠ

Ludmila Juzová

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

VÝŠE PODPORY – 382 908,00Kč 

Z projektu bude škola financovat školního asistenta a vzdělávání pedagogických pracovníků.

 Žádost

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - MŠ  Horní Újezd, okres Svitav

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/000927

VÝŠE PODPORY – 352 319,00K

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:
Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám.

Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci v předškolního vzdělávání. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání v mateřských školách, což bude mít pozitivní vliv na výsledky dětí.

Chůva - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002603

Výše podpory - 242 676 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Chůva - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.