ZÁPIS DO MŠ

Děti

 

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním

COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy oznamuje, že se dne

13. 5. 2020 bude konat Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Rodiče, kteří mají zájem přihlásit dítě do naší Mateřské školy, si musí stáhnout přihlášku k zápisu do MŠ a čestné prohlášení k očkování dítěte. Vše odeslat nebo donést do školky řádně vyplněné a podepsané v termínu do 13.5.2020.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

- prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz příloha) a doloží kopii očkovacího průkazu.

 

 Dokumenty potřebné k zápisu si vytiskněte z níže uvedeného odkazu anebo pište na adresu MŠ: 

ms.hu@seznam.cz

http://ms.horniujezd.cz/soubory-dl/formular-zadost-o-prijeti-2020-21.pdf

http://ms.horniujezd.cz/soubory-dl/cestne-prohlaseni.doc

 

 

 Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy   -   55xxd32
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
  3. poštou na adresu Mateřská škola Horní Újezd, Horní Újezd 143, 57001 Litomyšl
  4. osobním podáním dne 13. 5. 2020. Je nezbytné předem si domluvit termín na tel. 721 561 406. Zápis proběhne dle časového harmonogramu tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Zápis proběhne bez osobní účasti dětí.

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ ÚJEZD

             PRO ŠK. ROK 2020/2021

                                                                         

Zápis dětí proběhne ve středu 13. 5. 2020

                od 9,00- 15,00 hodin

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v MŠ.

Přijďte nás navštívit i s Vašimi dětmi, prohlédnete si školu a zodpovíme Vaše dotazy.

U zápisu předloží zákonný zástupce: občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz

dítěte. V případě dětí cizinců všechny doklady, případně vyjádření školského

poradenského zařízení.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

- děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd s povinnou předškolní docházkou,

   které dovrší do 31. 8. daného roku  5-ti let věku

- děti s trvalým pobytem v obci Horní Újezd, které dovrší

   do 31. 8. daného roku 4 let věku

- děti st trvalým bydlištěm v obci Horní Újezd, které dovrší

   do 31. 8. daného roku 3 let věku

- děti s trvalým pobytem mimo obec Horní Újezd budou přijímány

   podle věku od nejstaršího po nejmladší až do naplnění kapacity MŠ.

Povinnost předškolního vzdělávání:

Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních dětí od školního roku 2017/2018

povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. 


Při tomto zápisu je nutné zapsat i děti, u kterých předpokládaný nástup do MŠ plánujete

až později v průběhu školního roku 2020/21.  Do mateřské školy budou přijímány i děti dvouleté,

které dovrší tento věk k 31. 8. 2020. Dítě mladší 3 let, nemá právní nárok na přijetí do MŠ.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

                                                                                  Ludmila Juzová, ředitelka školy

 

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika