Zápis dětí do mateřské školy na rok 2019/2020

Zápis dětí do mateřské školy v Horním Újezdu

V průběhu měsíce dubna je možné si vyzvednout v MŠ žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte. Oba formuláře přinesete vyplněné a podepsané rodiči a lékařem dítěte až k samotnému zápisu.

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020 se uskuteční 9.5.2019 v mateřské škole

od 7.00 – do 12.00 hodin.

Společně s vyplněnými formuláři doneste i rodný list dítěte a OP pro ověření údajů.

Připomínám rodičům, že je třeba již nyní, při tomto zápisu, zapsat i děti, u kterých předpokládaný nástup do MŠ plánujete až později v průběhu školního roku 2019-20.        Do mateřské školy budou přijímány i děti dvouleté, které dovrší tento věk k 31.8.2019.

Povinnost předškolního vzdělávání

Novela školského zákona 561/2004 Sb., ukládá rodičům předškolních dětí od školního roku 2017/2018 povinný rok předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Tyto děti budou do MŠ přednostně přijímány.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění)

 

Na webových stránkách www.ms.horniujezd.cz  a v prostorách MŠ najdete do 7 dnů pořadová čísla přijatých dětí.

Rozhodnutím, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou doporučeným dopisem. 

 

Martina Janáčková, učitelka pověřená vedením školy.

Mateřská škola Horní Újezd,
okres Svitavy

Horní Újezd 143
570 01 Litomyšl

e-mail:
ms.hu@seznam.cz
m.skolahorniujezd@tiscali.cz

tel461 631 273
mobil721 561 406
© Mateřská škola Horní Újezd, okres Svitavy ▪ design 2017 © regrafika